Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent


ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc

Kraftvent Logo

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie” informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kraftvent Mateusz Nowak z siedzibą w Sierpcu, przy ul. Białoskóry 14, 09-200 Sierpc, https://www.kraftvent.pl/

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

Marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych ze sprzedażą usług przez nas oferowanych innych produktów powiązanych – do czasu aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes administratora w postaci marketingu bezpośredniego]; Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatów marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb – tak zwane profilowanie. Mówimy tutaj o danych osobowych wynikających z treści umowy, historii kontaktów z nami, w tym zakupionych produktów i usług;

W przypadku, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na kontakt przez nas z Państwem za pośrednictwem telefonu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu przedstawienia oferty, lub innym celu marketingowym związanym m.in. z przesyłaniem informacji o promocjach, wydarzeniach, etc., będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych w formularzu zgody [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia – zgoda];

Udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwa w formie korespondencji – mailowej, listownej lub telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami. W każdym z wymienionych przypadków może być wymagane podanie danych osobowych, ale jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi, tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu oraz przechowywane przez okres wymagany. Brak podania danych uniemożliwi nam załatwienie sprawy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą];

ale tylko w sytuacji, gdy dany cel zaktualizuje się w Pani/Pana przypadku. Oznacza to, że nie zbieramy, ani nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych „na zapas”, bez celu.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do takich państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych w państwach trzecich.

 1. PANI/PANA PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).

Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez administratora danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu administrator danych osobowych nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, aby administrator danych osobowych nadal przetwarzał Państwa dane. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).

Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:

Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

Sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;

Przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

Musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;

z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli:

Kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

Przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.: I. Za Państwa zgodą; II. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; III. W celu ochrony praw innej osoby; lub IV. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli ich przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie: I. przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej; II. przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

 1. PUNKT KONTAKTOWY, ZA KTÓREGO POŚREDNICTWEM MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 • pisemnie na adres: Kraftvent, Mateusz Nowak ul. Białoskóry 14, 09-200 Sierpc
 • mailowo na adres: kontakt@kraftvent.pl
   

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

Podmioty współpracujące z Kraftvent Mateusz Nowak w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umów agencyjnych i franczyzowych, których stroną jest Administrator;

W przypadku zainteresowania z Państwa strony finansowaniem przez instytucje finansowe, z którymi Kraftvent Mateusz Nowak współpracuje, dane będą udostępnione w/w podmiotom, gdzie Administratorem stają się instytucje współpracujące (np. Bank, Leasing

Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 1. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE W NASZYM IMIENIU
   
 • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.