Logo Kraftvent

Wyślij Zapytanie

Wyślij Zapytanie

CZYSZCZENIE WENTYLACJI W GASTRONOMII
 

Do czyszczenia silnie zatłuszczonych powierzchni kanałów wyciągowych instalacji kuchennych w stosuje się następujące metody czyszczenia :

  • Na sucho – czyszczenie mechaniczne przy użyciu szczotek obrotowych o sztywnym włosiu
  • Na mokro - czyszczenie aktywną pianą lub użycie wysokiej temperatury (np. gorąca para wodna)


JAKIE RYZYKO STANOWI NIECZYSZCZONA WENTYLACJA KUCHENNA?

Podczas oceny stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych bardzo istotne jest określenie warunków i zagrożeń wynikających z pracy na kuchni. Gotowanie i smażenie to procesy, które wytwarzają tłuste i wilgotne opary. Te wędrują wraz z powietrzem i z czasem osadzają się na ścianach przewodów wentylacyjnych stanowiąc następujące zagrożenia:

  • Ryzyko wystąpienia pożaru – wysoka temperatura w przewodzie wentylacyjnym może doprowadzić do zapłonu zalegającej warstwy tłuszczowej

  • Wzrost kosztów eksploatacji – w nieczyszczonej wentylacji zwiększają się opory przepływu, skutkując wzrostem poboru energii przez urządzenia elektryczne

  • Zagrożenie mikrobiologiczne – rozwój bakterii w warstwie tłuszczowej

JAK CZĘSTO CZYŚCIĆ WENTYLACJĘ GASTRONOMICZNĄ?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków należy wziąć pod uwagę rodzaj paleniska oraz warunki użytkowe wentylacji gastronomicznej [1]:

§ 30. 1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej cztery razy w roku;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej dwa razy w roku.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz
w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA WYCIĄGÓW KUCHENNYCH

Z kolei zagraniczna norma HVCA TR/17 „Guide to good practice. Cleanliness of ventilation systems” zaleca częstotliwość czyszczenia wyciągów kuchennych w zależności od stopnia użytkowania okapów kuchennych.

Tab. 1. Częstotliwość czyszczenia instalacji kuchennych zgodnie z HVCA TR/17 [2]

Stopień użytkowania urządzeń kuchennych

Czas użytkowania
urządzeń na dobę

Częstotliwość czyszczenia instalacji wyciągowej

duży

12-16 h

3 miesiące

umiarkowany

6-12 h

6 miesięcy

mały

2-6h

12 miesięcy

 

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną inspekcję wentylacji. Nasi konsultanci chętnie omówią metody usuwania zanieczyszczeń oraz dobiorą częstotliwość oczyszczania instalacji. Wyślij zapytanie.

Zobacz również: Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z restauracji?

LITERATURA
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).

[2] Guide to good practice. Cleanliness of ventilation systems HVCA TR/17

 

14 lutego 2021

Dlaczego czyszczenie w gastronomii jest szczególnie ważne?

Efekt czyszczenia wentylacji wyciągowej w gastronomii. Kontrola stanu wentylacji wyciągowej po oczyszczeniu z osadu tłuszczowego.
Kraftvent Logo
Logo Gwarancji 100%
Logo YouTube Kraftvent
Logo Facebook Kraftvent

Skontaktuj się z nami
kontakt@kraftvent.pl

+48 576 544 771
+48 731 434 678

ul. Zakopiańska 36/1
80-139 Gdańsk
ul. Białoskóry 14
09-200 Sierpc